Vil satse på E134 - og arm til Bergen

.

Statens Vegvesen la i dag fram si utgreiing om aust/vest-samband i Sør-Norge. Analyseresultat, premissar og konklusjonar er svært tilfredsstillande sett frå vår side, dvs for alle som har arbeidd for at det bør satsast meir på denne vegen. Statens Vegvesen skriv følgjande:

Vil ha E134 over Haukeli

- På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der E134 gis høyeste prioritet. Med utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil E134 kunne betjene hele området mellom disse byene. Vi ønsker en utbygging av vegen på hele strekningen mellom Drammen og Haugesund, sier Aksnes.

En utbygging av forbindelse fra E134 mot Bergen fra Jøsendal via Odda gir en rask rute mellom Bergen og Oslo og god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

- Det finnes flere mulige traséer for en slik veg – og her foreslår Vegvesenet en konseptvalgutredning (KVU) for å analysere de ulike konseptene, sier fungerende vegdirektør.

En strekning via Rauland gir vesentlig større nytte enn via Seljord, men det kan være konflikt mellom nasjonale og lokale interesse. Aksnes mener at valget av konsept bør analyseres i samme KVU som for armen til Bergen.

Du kan laste ned rapport, presentasjon og SVV si pressemelding her: Dokument øst/vest-utgreiing.