RV36 gjennom Grenland

.

Konseptvalgutredning (KVU) for Grenland er nå lagt fram med høyringsfrist 15. desember. Ein vesentleg del er ei betre framføring av RV36 frå nord for bysentrum og flaskehalsen ved Geiteryggen og fram til E18.

RV36 er også lagt om frå i år og går nå lenger vest enn tidlegare.

Bortsett frå 3 strekningar og noen kryss på RV36, er viktige element i planen å betre forholda for kollektivreisande og gåande/syklande. Planen har også som mål at næringstransportane skal kome lettare fram. Kortversjonen av KVU-en med oversiktskart kan du laste ned HER. Link til SVV si prosjektside.