Aust-vest: Konklusjonane står fast

.

Statens vegvesen har nå levert sin rapport til Samferdselsdepartementet med oppsummering av høyringsuttaler til øst-vestutredningen. I rapporten står det mellom anna:

Statens vegvesen mener at høringen viser at det er bred støtte for å velge to hovedvegforbindelser over fjellet og at E134 bør prioriteres høyest. Det er et mer delt syn på hvilken som i tilfelle skal være den andre prioriterte vegforbindelsen mellom sentrale Østlandet og Vestlandet. Her støtter høringsinstansene som naturlig er den vegforbindelse som ligger innenfor den egne geografiske interessesfæren. De store nasjonale organisasjonene som har svart støtter Statens vegvesens forslag om å prioritere E134 og vegforbindelsen over Hemsedal. Høringen har derfor ikke gitt grunn for å endre vår konklusjon i utredningen. RAPPORTEN FINN DU HER

Rapporten frå Statens vegvesen og dei mange uttalene til støtte for E134 er godt nytt. Vi håper Samferdselsdepartementet i vidare arbeid med saka vil legge vekt på dei faglege anbefalingane og på eigne føringar for komande NTP, med vekt på samfunnsøkonomisk avkasting av veg-investeringane.

Vil satse på E134 - og arm til Bergen

.

Statens Vegvesen la i dag fram si utgreiing om aust/vest-samband i Sør-Norge. Analyseresultat, premissar og konklusjonar er svært tilfredsstillande sett frå vår side, dvs for alle som har arbeidd for at det bør satsast meir på denne vegen. Statens Vegvesen skriv følgjande:

Vil ha E134 over Haukeli

- På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der E134 gis høyeste prioritet. Med utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil E134 kunne betjene hele området mellom disse byene. Vi ønsker en utbygging av vegen på hele strekningen mellom Drammen og Haugesund, sier Aksnes.

En utbygging av forbindelse fra E134 mot Bergen fra Jøsendal via Odda gir en rask rute mellom Bergen og Oslo og god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

- Det finnes flere mulige traséer for en slik veg – og her foreslår Vegvesenet en konseptvalgutredning (KVU) for å analysere de ulike konseptene, sier fungerende vegdirektør.

En strekning via Rauland gir vesentlig større nytte enn via Seljord, men det kan være konflikt mellom nasjonale og lokale interesse. Aksnes mener at valget av konsept bør analyseres i samme KVU som for armen til Bergen.

Du kan laste ned rapport, presentasjon og SVV si pressemelding her: Dokument øst/vest-utgreiing.

Ei lønnsom investering

.

For på nytt å dokumentere behov og nytteverdi av utbygging av E134, har vi fått utført ei grundig analyse av samfunnsøkonomisk lønsemd av prosjektet på Haukelifjell (strekninga Seljestad-Vågsli). Konklusjonen er ganske eintydig i retning av god lønsemd, med ei rente på 4 %, sjølv med konservative (forsiktige) anslag på trafikkutviklinga.

I tillegg til hovudrapporten har vi også rekna på ei alternativ løysing på Haukelifjell, som kan gje 100% vintersikker veg utan å utløyse krav om to løp. Også dette tiltaket toler ei kalkulasjonsrente på 4%.

Vi har i tillegg villa peike på det potensialet for auka samfunnsnytte som ligg i eit betre samband mot Bergen.

Arbeidet er utført av firmaet Analyse&Strategi AS, eit datterselskap av Multiconsult.

Dokumenta kan hentast ned: HOVUDRAPPORT NOTAT 100%   NØKKELINFORMASJON