Bomselskap for nye tunnelar over fjellet

.

Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg i Hordaland kallar nå inn til stiftingmøte for Odda Vegfinans AS den 29. november. Selskapet skal bidra til vidare planlegging og etter kvart utbygging av nye tunnelar frå Seljestad og via Røldal til Ulevå.

RV36 gjennom Grenland

.

Konseptvalgutredning (KVU) for Grenland er nå lagt fram med høyringsfrist 15. desember. Ein vesentleg del er ei betre framføring av RV36 frå nord for bysentrum og flaskehalsen ved Geiteryggen og fram til E18.

RV36 er også lagt om frå i år og går nå lenger vest enn tidlegare.

Bortsett frå 3 strekningar og noen kryss på RV36, er viktige element i planen å betre forholda for kollektivreisande og gåande/syklande. Planen har også som mål at næringstransportane skal kome lettare fram. Kortversjonen av KVU-en med oversiktskart kan du laste ned HER. Link til SVV si prosjektside.

Generalforsamling i AS Haukelivegen 14. juni

.

Aksjonærane i selskapet får i desse dagar innkalling til generalforsamling i selskapet. Styret si årsmelding og rekneskap for 2009 kan du laste ned HER.

Også 2009 var eit svært aktivt år for selskapet, med innsats på brei front. Nasjonal Transportplan som blei lagt fram i 2009 ga på mange måtar gjennomslag for viktige prosjekt. NTP-dokumentet er likevel ingen garanti for gjennomføring. Det er derfor behov for vidare innsats. Nye tunnelar over Røldal/Haukelifjell er omtalt i NTP for realisering i siste del av transportplan-perioden, dvs. 2014-2019. Arbeidet med neste NTP (2014-2023) er alt starta opp og posisjonen til nye tunnelar må sikrast. Samtidig må Vegvesenet kome i gang med å lage reguleringsplanar for prosjektet og det må lagast endeleg forslag til bompengeordning.

Arbeidet med å sikre realisering av nye tunnelar over fjellet blir derfor den største oppgåva for selskapet framover.