Framskundar Seljestadtunnelen

.

- Det er svært gledeleg at alle parti som er representert i transportkomitéen går inn for byggestart av Seljestad-Røldal i første periode, med andre ord seinast i 2023, seier dagleg leiar i Odda vegfinans AS og E134 Haukelivegen AS, Børge Skårdal.

Sjølv om alle partia i komiteen stiller seg bak dette er det likevel nokre forskjellar i merknadane frå fleirtalet (H, FRP, KRF og V), frå AP og frå SP. Senterpartiet er det einaste som går inn for å bruke statlege pengar i første periode, gjennom å flytte fram 1,2 millardar. Dei andre føreset bruk av bompengar i første fase og at staten kjem med si finansiering frå 2024.