Prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av Stordalen

.

I NTP 2010-2019 er det sett av 100 mill kr av statlege midlar til å bygge Stordalstunnelen. Føresetnaden er bompengefinansiering av resten av dei kalkulerte kostnadane - 150 mill kr. Fylkesutvalet i Hordaland har nå gjort prinsippvedtak og ber Statens Vegvesen arbeide vidare med saka fram mot eit grunnlag for eit konkret bompengevedtak og proposisjon til Stortinget.

Vegvesenet arbeider også med avklaring av andre planbehov for prosjektet. Spesielt må ein komme fram til godkjend reguleringsplan, sidan den forrige av formelle grunnar var forelda. Det er nå god framdrift i arbeidet med prosjektet, som vil løyse ein del av problema langs Stordalsvatnet.

Trude Holter prosjektleiar for Århus-Gvammen

.

Trude Holter, som nå er distriktsvegsjef for Vegkontoret på Notodden (Øvre Telemark distrikt) blir frå årsskiftet prosjektleiar på heiltid for å gjennomføre bygging av tunnelen Århus-Gvammen. Prosjektet har ein kostnadsramme på 1,1 milliard.

I eit intervju med avisa Varden 17. september blir det varsla åpning i 2015. 

Artikkelen i Varden finn du HER

 

 Foto: Knut Heggenes - Varden

Reguleringsplan-arbeid E134 Seljord-Åmot

.

Vegvesenet har nå starta opp arbeidet med å lage i alt 5 reguleringsplanar for strekninga Seljord-Åmot på E134. Desse prosjekta skal bompengefinansierast 100 %. Resultatet av arbeidet vil bli ein sikrare veg med mindre fare for fastkjøring om vinteren og der ein kan halde jamnare fart. Seinare skal flaskehalsutbetring frå Seljord til Notodden planleggast.  

Dette kjem i tillegg til pågåande arbeid nærare Haukeli, der den svært dårlege strekninga mellom Grunge kyrkje og Edland nå skal planleggjast med sikte på oppgradering 2010-2011 for statlege midlar. 

Viss alt går etter planen, vil vi i 2015 ha ein oppgradert E134 frå Åmot til Notodden grense. Dette er ei strekning på vel 8 mil - 1 mil kortare enn i dag. Då er også Århus-Gvammen tunnelen bygd for statlege pengar og det vil i alt vere investert omlag 1,5 milliard kr.

Du finn oversiktskart HER og 4 meir detaljerte planar HER.