Gang- og sykkelveg Etne

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etne kommune har prioritert arbeidet med å få fram planar for gang- og sykkelveg for strekka Etne sentrum – Håfoss/Vae og etter kontakt med Statens vegvesen vart det akseptert at Etne kommune startar reguleringsplanarbeid for prosjektet.

Bygging av gang-/sykkelveg langs E134 frå Etne sentrum til Håfoss/Vae er eit høgt prioritert trafikksikringsprosjekt som kjem mange innbyggarar til gode. Lengda er om lag 5 km.

Prosjektet er med i Statens Vegvesen sin handlingsplan knytt til NTP 2010-2019, men i siste del av perioden, og er kalkulert til om lag 20 mill.kr.

Planane går ut på å legge gang-/sykkelvegen om lag 3 m frå E134 – etter at denne er opprusta og utvida til stamvegstandard. Det er i reguleringsføresegnene opna for mindre justeringar av gang-/sykkelvegen for å redusere ulemper.

Planen er nå lagt ut til høyring.

Ny oversiktsbrosjyre

.

Det er nå laget en ny oversiktsbrosjyre med  nøkkelinformasjon om alle prosjekt på E134 og endel viktige, tilgrensende prosjekt.

Spesiell vekt er lagt på nye tunneler Røldal/Haukelifjell og på den overordnede betydningen av transportkorridoren.

 

Brosjyren blir liggende under meny-fanen UTBYGGINGSPROSJEKT-E134. Du kan også laste ned brosjyren HER.

 

Kongsbergregionen vil ha i gang planprosess

.

                

Kongsbergregionen ber i et vedtak av 16.06.2009 Statens Vegvesen snarest mulig å starte arbeidet med KVU og senere KU/KD for framtidig E134 for strekningen Saggrenda-Ørvella. Planområdet må også omfatte viktige tilførselsveger og tilknytninger til Notodden, bl.a. RV360. Kongsbergregionen tilbyr seg å være kontaktpunkt for Statens Vegvesen i dette arbeidet og vil bidra til en god og forpliktende prosess. Les saksutredning HER.